Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

1. Užtikrinti ĮAT administruojamos infrastruktūros racionalų panaudojimą ir išlaikymą, nustatytų paslaugų teikimą ir administravimą;

 • vykdo ĮAT administruojamų statinių techninę priežiūrą;

 • organizuoja ir vykdo ĮAT administruojamų statinių paprastojo remonto darbus;

 • organizuoja ir vykdo ĮAT administruojamos infrastruktūros inžinerinio ūkio priežiūra;

 • vykdo ĮAT administruojamų teritorijų, patalpų valymo ir inžinerinio ūkio priežiūros sutarčių administravimą, ir kontroliuoja tinkamo aptarnavimo lygio suteikimą;

 • vykdo ĮAT administruojamos infrastruktūros, kuri nėra priskirta naudotojams, apsauga;

 • planuoja ir organizuoja ĮAT administruojamų statinių griovimo darbus;

 • įgyvendina gaisrinės, darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ĮAT administruojamoje  infrastruktūroje, ir vykdo reikalavimų laikymosi kontrolę LK;

 • organizuoja naftos produktų avarijų likvidavimą LK kariniuose vienetuose;

 • administruoja mokesčių už aplinkos teršimo deklaracijas, ĮAT administruojamos infrastruktūros taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ir kitus aplinkos apsaugos dokumentus;

 • organizuoja ir vykdo miškų ir pavienių medžių priežiūrą ĮAT administruojamose teritorijose;

 • vykdo pagamintos medienos paskirstymą LK kariniams vienetams;
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka vykdo laikiną profesinės karo tarnybos karių apgyvendinimą ĮAT administruojamose laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse;
 • organizuoja ir vykdo administruojamojo nekilnojamojo turto perdavimo panaudos/nuomos pagrindais procedūras;
 • vykdo administruojamiems kariniams vienetams reikalingos nekilnojamojo turto panaudos/nuomos pagrindais gavimo procedūras, turint turto valdytojo sprendimus.

 

   

funkcijos ir uždaviniai  

 

2. Užtikrinti KAS centralizuotai tiekiamų degalų, tepalų ir specialiųjų skysčių išdavimą iš stacionarių ĮAT degalinių;

 • nustatyta tvarka išduoda KAS transporto priemonėms degalus, tepalus ir specialiuosius skysčius;

 • vykdo degalų, tepalų ir specialiųjų skysčių apskaitą;

 • planuoja lėšų poreikį ĮAT degalinių priežiūrai ir eksploatacijai užtikrinti;

 • vykdo priskirtų transporto priemonių ir įrenginių eksploataciją.

    

   

 

3. Užtikrinti KAS aprūpinimą maistu ir teikti maitinimo paslaugas;

 • užsako maisto produktus maitinimui organizuoti stacionariose ĮAT valgyklose;

 • gamina maistą ir teikia maitinimo paslaugas stacionariose ĮAT valgyklose;

 • užsako ir išduoda sausus maisto davinius, ir maisto produktus pratybose dalyvaujantiems kariams ar kariniams  vienetams.

 

   

   

 

4. Užtikrinti ĮAT administruojamoje infrastruktūroje trumpalaikio ir ilgalaikio turto (toliau – turtas) valdymą;

 • išduoda LK kariniams vienetams, dislokuotiems ĮAT administruojamose teritorijose, laikinam naudojimui ĮAT administruojamą turtą, skirtą kasdieniniams administraciniams poreikiams tenkinti;

 • vykdo centralizuotą LV vadui pavaldžių karinių vienetų aprūpinimą trumpalaikiu turtu kasdieninei administracinei veiklai užtikrinti.

 

   

 

5. Užtikrinti priskirtų LK spaudinių fondų administravimą;

 • aptarnauja KAS institucijų ir jų padalinių personalą, teikia jiems informaciją apie turimų spaudinių (knygas, spaudinius, leidinius ir kt.) fondus; 

 • tvarko spaudinių kartotekas, rūpinasi jų apsauga;

 • teisės aktų nustatyta tvarka įsigyja Lietuvoje ir užsienyje publikuotus spaudinius.

 

   

 

6. ĮAT rengiasi vykdyti ir vykdo užduotis, nustatytas Valstybės ginkluotės gynybos operaciniuose planuose, taip pat gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

                      

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-01-25
Sprendimas: Fresh Media