Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Žvilgsnis į istoriją

  

Žodis dragūnas (pranc. – dragon , lot. – draco) reiškia slibinas, drakonas. Šio prancūziško žodžio prasmė nusako esmę, kad kariai, slibinai, galėjo kautis raiti ir pėsti. Pasak istorikų, XVI a. viduryje prancūzų maršalas Brisakas, norėdamas greitai permesti kariuomenę iš vienos vietos į kitą ir netikėtai užpulti priešą, susodino pėstininkus ant žirgų ir pavadino juos dragūnais. Nuo to laiko dragūnai paplito Europoje. XVIII a. viduryje jie performuojami į kavaleriją. Dragūnų ginkluotė – ietys, kardai, muškietai, špagos, pistoletai, vėliau – šautuvai ir karabinai.

Prūsijos karalystėje 1717 m. įkurtas Dragūnų pulkas vėliau buvo vadinamas lietuvių dragūnų pulku. Pulkas dislokavosi Tilžėje (dabartiniame Sovetske). Apie 30 pulko kareivių buvo lietuviai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dragūnų pradininku laikomas lauko etmonas Kristupas II Radvila, turėjęs pirmąjį samdytą dragūnų dalinį. Dragūnų dalinių Lietuvoje padaugėjo per švedų ir rusų okupacijas.

1917 m. prasidėjus lietuvių karių tautiniam judėjimui, karininko Mikuckio pagalba suorganizuotas lietuviškas dragūnų eskadronas. 1934 m. paskelbtas dragūnų tarnybos įstatymas, padėjęs organizuoti rezervinius kavalerijos dalinius. Dragūnai dalyvavo žygyje 1939 m. išvaduojant Vilnių.

Nepriklausomoje ikikarinėje Lietuvoje jie garsėjo gera kovine parengtimi ir sporto laimėjimais. 1940 m. įvedus Lietuvoje tarybų valdžią, kartu su visa Lietuvos kariuomene buvo panaikintas dragūnų pulkas.

Bataliono įkūrimas

 

Dabartinis Dragūnų batalionas (tuo metu vadinamas – Klaipėdos atskiru motodesantiniu batalionu) pradėtas kurti 1992 m. birželio 19 d. Tai įgyvendinti pavesta Lauko kariuomenės brigados štabo kovinio ir desantinio parengimo skyriaus vyriausiajam karininkui kapitonui Rimantui Baltušiui. Vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos vystymo poreikiais 1992 m. liepos 14 d. Krašto apsaugos ministerijos (toliau–KAM) ministro Audriaus Butkevičiaus įsakymu, Lauko kariuomenės brigadai buvo pervestas Nemersetos karinis miestelis su visais jame esančiais įrenginiais.

Nemersetos gyvenvietė driekėsi į Vakarus nuo senojo Klaipėdos–Palangos kelio. Šiame kariniame miestelyje ir buvo dislokuotas Lauko kariuomenės Klaipėdos motodesantinis batalionas. 1992 m. liepos 20 d. batalionui suteiktas „Geležinio vilko“ 1–os Lauko kariuomenės brigados Klaipėdos motodesantinio bataliono“ vardas. Nuo 1992 m. lapkričio 2 d. kpt. Rimantas Baltušis paskirtas bataliono vadu. Kūrimosi pradžioje batalionas turėjo kuopininką, būrio vadą ir aštuoniolika karių. Dar 1992 metais batalione buvo suformuotos trys kuopos. Kiekviena kuopa turėjo po tris būrius. 1993 m. rugpjūčio 20 d. KAM įsakymu Bataliono vadui majorui Rimantui Baltušiui pavesta batalioną perdislokuoti iš Nemersetos gyvenvietės į Liepojos g. 11, Klaipėdoje, kur iš Rusijos Federacijos perimta teritorija ir ten esantys pastatai perduoti Klaipėdos motodesantiniam batalionui. Tuo pačiu įsakymu batalionui buvo perduotas Telšiuose esantis karinis miestelis. 

  

1993 m. spalio 27 d. Lauko kariuomenės brigados „Geležinio vilko" Klaipėdos motodesantinis batalionas pervadintas į Klaipėdos 7-ąjį dragūnų Pamario batalioną. Buvo sukurta bataliono simbolika su Lauko kariuomenės brigados „Geležinis vilkas" ženklais. Formavosi bataliono tradicijos, todėl buvo nuspręsta Liepos 19 dieną minėti kaip bataliono įkūrimo dieną. Bataliono paskirtis buvo ginti Lietuvos uostą ir Klaipėdos miestą. Taikos metu ruošti Lietuvos Respublikos kariuomenės rezervą, ugdyti karių meilę Tėvynei, dvasinę stiprybę, drąsą, išmokyti juos valdyti kovos techniką ir ginklą, kovines užduotis, paruošti vykdyti dalinį, ginantį Lietuvos Respublikos teritoriją ir jos nepriklausomybę.

Tobulinant valdymo struktūrą 1995 m. kovo 24 d. krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus įsakymu nuo 1995 m. balandžio  1 d. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas" Klaipėdos 7-asis dragūnų Pamario batalionas perėjo į Klaipėdos Karinių jūrų pajėgų pavaldumą. Batalionas buvo pervadintas į „Klaipėdos 7-ąjį dragūnų Pamario gynybos batalioną". Pagal naują organizacinę struktūrą, sudėtį ir užduotis bataliono kariai buvo priskiriami jūrų pėstininkams ir vykdė  pakrantės gynybos ir puolimo operacijas. 1995 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos kariuomenės vado įsakymu batalionui priskirtas Kairių poligonas, bei suteikta teisė poligonu naudotis Klaipėdos, Tauragės, Telšių apskrityse esantiems kariuomenės struktūriniams padaliniams.

     

1999 m. spalio 27 d. krašto apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus įsakymu buvo suformuota nauja motorizuotoji pėstininkų brigada, laikinai vadinta Vakarų motorizuotaja pėstininkų brigada, kuriai nuo 2000 m. vasario 22 d. buvo suteiktas „Žemaitijos" vardas. Nuo 1999 m. gruodžio 1 d. Karinių jūrų pajėgų Klaipėdos 7-asis dragūnų Pamario gynybos batalionas perėjo į tiesioginį Vakarų motorizuotosios pėstininkų brigados pavaldumą. Klaipėdos 7-asis dragūnų Pamario gynybos batalionas buvo pervadintas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalioną. 

Prasidėjus LK reorganizacijai 2004 m. rugsėjo 1 d. batalionas perėjo į tiesioginį Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pavaldumą. 2004 m. gruodžio 1 d. reorganizuotas ir iš kovinio bataliono tapo mokomuoju batalionu. Rinktinėse buvo išformuoti mokymo centrai, personalas ir centrų veikla perėjo bataliono žinion. Bataliono pagrindine užduotimi tapo rengti Savanorių pajėgų profesinės karo tarnybos karius ir savanorius pagal bendras ir individualias kovinio rengimo programas ir Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą bazinio kario savanorio įgūdžių kurso programą, ruošti Lietuvos kariuomenei reikalingų specialybių specialistus, paruošti karius tarptautinėms kolektyvinės gynybos ir kitoms karinėms operacijoms vykdyti, parengti karius savanorius specialistus.

        

   

  

2006 m. bataliono struktūra ir pareigybių sąrašai patvirtinti 2006 m. vasario 20 d. krašto apsaugos ministro Gedimino Kirkilo įsakymu Nr. V-191 „Dėl Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų pareigybių sąrašo patvirtinimo". Šiuo įsakymu suformuota nauja bataliono organizacinė valdymo  struktūra, kurią sudarė: Vadovybė; Štabas; A (Bazinio rengimo) kuopa; B (Prieš misijinio rengimo) kuopa; C (Vadų ir specialistų rengimo) kuopa; D (Instruktorių) kuopa; Štabo aptarnavimo tarnyba (Paramos ir transporto grupė, Įgula, Maitinimo grupė); Poligonas; Tarptautinių operacijų vienetas. Rugsėjo 17-23 dienomis KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione ir jam priklausančiame Kairių poligone vyko tarptautinės pratybos „Baltic Spirit 2006" („Baltijos dvasia 2006"). Pratybose dalyvavo Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Jungtinės Karalystės karališkųjų airių šaulių, JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos ir Danijos nacionalinės gvardijos atstovai - iš viso daugiau nei 650 karių iš keturių NATO valstybių.

    

    
 

2007 m. birželio 19 d.  Klaipėdoje vyko tarptautinės pratybos „Gintarinė viltis 2007". Į Klaipėdą atvyko kariai iš 10 valstybių - NATO narių bei šalių, bendradarbiaujančių su NATO pagal partnerystės taikos labui programą - Lietuvos, Armėnijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Vokietijos, taip pat atstovai iš NATO daugianacionalinių štabų. Stebėtojus į pratybas atsiuntė Baltarusija, Gruzija, Moldova, Rusija ir Ukraina. Dvi savaites trukusiose pratybose kariai dalijosi patirtimi iš ankstesnių tarptautinių misijų ir ruošėsi dalyvauti galimose NATO vadovaujamose taikos palaikymo operacijose. Pratybomis buvo siekiama didinti dalyvaujančių šalių karių tarpusavio supratimą, suderintai veikti tarptautinėje aplinkoje, mokomasi bendrų karinių procedūrų. Liepos 2-5 d. KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione, Klaipėdoje, vyko 5-osios Baltijos kariškių sporto žaidynės.

2007 m. liepos 19 d. KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas minėjo 15-ąsias įkūrimo metines. Šia proga bataliono aikštėje buvo surengta iškilminga rikiuotė, kurioje dalyvavo flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas, KASP štabo viršininkas l. e. KASP vado pareigas plk. ltn. Vilimas Šatas, KASP rinktinių vadai, Klaipėdos miesto mero pavaduotojas, bataliono vadovybė, bataliono karių šeimų nariai, miesto svečiai bei žiniasklaidos atstovai. Rikiuotę vainikavo iš XVI a. atkeliavę autentiškais dragūnų rūbais pasipuošę trys raiteliai, kurie kartu su bataliono kariais grojant iškilmingam maršui su pagarba ant žirgų pražygiavo rikiuotės aikšte. Po iškilmingos ceremonijos svečiai buvo pakviesti į skverelį, kuriame bataliono vadas pasodino ąžuolą - skirtą įamžinti Dragūnų mokomojo bataliono 15-ąsias įkūrimo metines.

          

   

       

2008 m. birželio 3 d. vakarą Kairių poligone įsiplieskęs gaisras išsiplėtė 65 arų plote - ugnis naikino miško paklotę, pušeles. Gaisrą iki pat nakties gesino keturios ugniagesių komandos, jiems padėjo 13 Dragūnų bataliono karių. Rugpjūčio 30 d.  - rugsėjo 14 d. Butigeidžio Dragūnų mokomajame batalione vyko instruktoriaus įgūdžių atnaujinimo kursas, kurį vedė penki Didžiosios Britanijos teritorinės kariuomenės karališkųjų airių šaulių instruktoriai. Kurse dalyvavo daugiau kaip 30 KASP karių - savanorių, PKT kariai, bataliono instruktoriai. Pirmąją savaitę britų instruktoriai demonstravo Lietuvos kariams, kaip reikia vesti užsiėmimus, o antrąją savaitę, stebimi instruktorių, užsiėmimus jau vedė lietuviai. Rugsėjo 4-7 dienomis Lietuvoje lankėsi Šiaurės Airijos karališkųjų šaulių bataliono vadas plk. ltn. Endrius Kulenas, kuris susitiko su KASP vadu plk. Antanu Plieskiu, o Kairių poligone stebėjo savo bataliono karių vedamas pratybas. Krašto apsaugos savanorių pajėgos su karališkaisiais airių šauliais bendradarbiauja jau 11 metų. Per tą laiką surengti „Mūšio mieste", „Miško šaulio", „Patruliavimo", „Taikos šaulio", „Taiklaus šaulio" ir kiti kursai. 2008 m. kovo 3 d. Dragūnai gelbsti atsodinant išdegusį mišką. Daugiau kaip 200 hektarų išdegusio miško, penki milijonai litų nuostolių - toks 2006 m. gegužę Neringą nusiaubusio gaisro rezultatas, tačiau tikrieji didžiausio kada nors Kuršių neriją nuniokojusio gaisro padariniai skaičiais neįvertinami. Į Smiltynę gesinti gaisro buvo pasiųsti Karinių jūrų pajėgų ir Savanorių būriai. Pasiųstas specialus gaisrams gesinti pritaikytas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Gaisro vyko gesinti ir Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojai - apie pusė šimto žmonių. Taigi Kuršių nerijos nacionalinis parkas pradėjo išdegusio miško atsodinimą. Į pagalbą atsiliepė ir Lietuvos kariuomenė, paskelbusi pagalbos akciją, atsodinant išdegusį mišką Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje.

2008 m. lapkričio 20-23 dienomis vyko Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-mečio šventinis maratonas. Lapkričio 20 d. bataliono darbuotojai Krašto apsaugos ministro ir Kariuomenės vado kvietimu dalyvavo Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90- mečio šventiniame koncerte Klaipėdos žvejų rūmuose. Lapkričio 21 d. bataliono ramovės salėje vyko Šventinis minėjimas kurio metu pasveikinti dragūnų mokomajam batalionui ir LK nusipelnę kariai ir darbuotojai. Jiems įteikti apdovanojimai, medaliai ir padėkos raštai. Vėliau bataliono kariams, darbuotojams ir jų antrosioms pusėms buvo suorganizuotas Teminis vakaras „1918- ieji metai". Lapkričio 22 d. Bataliono kariai dalyvavo šventiniame Klaipėdos įgulos parade ir rikiuotėje Klaipėdos Atgimimo aikštėje. LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono kariai pagrindinėje miesto aikštėje demonstravo karo techniką ir ginkluotę, pasakojo žmonėms apie tarnybos specifiką, o jau lapkričio 23 d. Bataliono būrys ir vėliavos grupė vyko į Vilnių ir dalyvavo Lietuvos kariuomenės parade Katedros aikštėje.

      

    

  

2009 m. pavasarį bataliono  kariai su atsakinga misija vyko į Kairių poligoną. Kariai pasodino 5000 eglučių ir užsodino apie pusantro hektaro miško. Birželio 3 d. Klaipėdos Teatro aikštėje iškilmingai pasitikome PAG-8 būrio karius, atlikusius misiją Afganistane. Su darbiniu vizitu mus aplankė Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

   

   

     

2010 m. balandžio 30 d. KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono ramovėje vyko oficialus Dragūnų klubo atkūrimo minėjimas. 2001 m. liepos 19 d. Dragūnų bataliono profesinės karo tarnybos karių įkurtas klubas po ilgo tylos periodo atgimė naujam veiklos etapui. Anuomet klubo steigime dalyvavę nariai, kartu su naujaisiais, rinkosi atsiimti klubo nario pažymėjimų ir prisiminti dragūnų tradicijas ir istoriją. Profesinės karo tarnybos ir iš aktyvios tarnybos pasitraukusius karius vienijanti asociacija atkurta skatinti bendruomeniškumą, asmeninį bendravimą ir įsitraukimą į socialiai naudingą veiklą. Įstatuose numatyta, kad Dragūnų klubas yra karinės kultūros ir dragūnų dalinių tradicijų puoselėjimo bei sveiką gyvenimo būdą propaguojanti organizacija, besirūpinanti karių dvasinių, kultūrinių, sportinių bei socialinių - buitinių poreikių tenkinimu. Gegužės 3-13 dienomis Klaipėdoje lankėsi Vokietijos Brandenburgo žemės atsargos karių delegacija, kurių tikslas buvo Klaipėdos mieste esančiu kapinių, kuriose palaidota apie 3 tūkstančiai Vokietijos karių žuvusių II-ojo pasaulinio karo metu, tvarkymas. Liepos 24 d. pagerbtas LDK Butigeidžio dragūnų bataliono įkūrėjo ir ilgamečio vado plk. ltn. Rimanto Baltušio atminimas. Prisiminti prieš 10 metų mus palikusio vado, karininko, draugo atvyko Krašto apsaugos ministrės patarėjas Jonas Algirdas Kronkaitis, brg. gen. Česlovas Jezerskas, dragūnų bataliono kariai, buvę kolegos. Šv. Ignoto bažnyčioje už plk. ltn. Rimantą Baltušį aukotos šv. Mišios. Po jų aplankytas kapas Vilniaus Saltoniškių kapinėse, uždegtos žvakelės. 2010 metais LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione įvyko apie 110 kursų, juose dalyvavo ir sėkmingai baigė daugiau nei 2500 karių. Organizuojamuose kursuose dalyvavo kariai iš KASP štabo, LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono, visų KASP rinktinių, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono, Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos bataliono, Karo policijos, Karo medicinos tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino Štabo bataliono, Specialiųjų operacijų pajėgų, Karinių oro pajėgų.

       

2011 m. sausio 17 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) šventė 20-ies metų įkūrimo jubiliejų. Ta proga visoje Lietuvoje buvo organizuojami įvairūs renginiai. Klaipėdoje ši garbinga data paminėta sausio 15-ąją. Sausio 15-oji Klaipėdo miesto gyventojams buvo neeilinė diena, šią diena taip pat buvo minimos 88-osios Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinės. sauio 15 d., Klaipėdos Švenčiausios Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo aukojamos šv. mišios už karius savanorius. Po mišių KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės ir KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono kariai iškilmingoje rikiuotėje žygiavo link Teatro aikštės. Ten vyko šventė - „Buvome, esame, būsime!". Iškilmėse dalyvavo Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. ltn. Romualdas Moldaris. Jie pasveikino savanorius, miestelėnus bei miesto svečius su Krašto apsaugos savanorių pajėgų jubiliejumi, Klaipėdos krašto prijungimo metinėmis. Senovinėmis Prūsų Lietuvos dragūnų uniformomis vilkintys karybos istorijos klubo nariai iš patrankos paleido tris simbolines salves. Kovo 31 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione lankėsi Lietuvos kariuomenės Ordinariato ordinaras vyskupas Gintaras Grušas. Bataliono štabe vykusiame susitikime su bataliono vadovybe vyskupas buvo supažindintas su bataliono veikla, struktūra, bataliono užduotimis. Šio vizito metu vyskupas susitiko su bataliono, taip pat KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės, Karo policijos Klaipėdos įgulos kairiais, darbuotojais. Susitikimo metu sielovados ir kitomis temomis pranešimus skaitė Ordinariato kapelionai. Ordinaras vyskupas pristatė Ordinariato veiklą, bendravo su kariais ir darbuotojais. Po susitikimo vyskupas aplankė bataliono muziejų, susipažino su bataliono istorija bei pasirašė bataliono svečių knygoje. Vėliau Klaipėdos įgulos dalinių kariams Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyskupas ir LK Ordinariato kapelionai aukojo šv. Mišias. 2011 m. liepos 2-3 dienomis Šilutės raj. Armalėnuose vyko XXI KASP sporto žaidynės. Nors ryte oras ir bandė gąsdinti, tačiau gera karių nuotaika ir sportiškas nusiteikimas išsklaidė debesis ir atnešė puikų orą. Savanorių sporto žaidynes šiemet organizavo Žemaičių apygardos 3-oji rinktinė. Jau keli metai iš eilės šiose žaidynėse dalyvavo ir LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas. Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono kariams šiemet pirmą kartą pasisekė tapti žaidynių prizininkais, jie laimėjo trečią komandinę vietą. Liepos 11 d. LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione ir jam priklausančiame Kairių poligone lankėsi krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė. Kartu lankėsi Seimo narys Evaldas Jurkevičius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas atsargos pulkininkas Antanas Plieskis bei Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas atsargos pulkininkas leitenantas Gintautas Zaura. Vizito metu viceministrei ir svečiams buvo pristatyta bataliono struktūra, uždaviniai, pagrindinės veiklos kryptys ir ateities perspektyvos. Susitikimo metu bataliono štabo viršininkas laikinai einantis vado pareigas mjr. Vytautas Baltrūnas atsakė į pateiktus viceministrės ir svečių klausimus. 2011 m. rugsėjo 29 d. LDK Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione lankėsi Švedijos Karalystės kariuomenės vadas gen. Sverkeris Goransonas (Sverker Göranson) ir Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius. Vizito metu bataliono vadas plk. ltn. Algirdas Mackonis svečiams pristatytė bataliono struktūrą, uždavinius, pagrindines veiklos kryptis. Po įvykusio pristatymo kariuomenės vadai buvo pakviesti apžiūrėti bataliono muziejų, kur buvo trumpai supažindinti su bataliono istorija, muziejuje esančiais istoriniais eksponatais.

     

2012 m. sausio 1 d. batalionas perėjo į tiesioginį Sausumos pajėgų vado pavaldumą. Reorganizuotas iš mokomojo į LDK Butigeidžio dragūnų motorizuotąjį pėstininkų batalioną.

2012 m. liepos 19 d. batalionas minėjo 20-ąsias įkūrimo metines. Minėjimo proga Klaipėdos Teatro aikštėje buvo surengta iškilminga karių rikiuotė, kurioje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vienetų vadai, gimtadienio proga bataliono karius sveikino miesto meras Vytautas Grubliauskas. Iškilminga rikiuotė teatro aikštėje nebuvo vienintelis renginys, skirtas bataliono 20-mečiui paminėti - birželio 1 d., švenčiant Tarptautinę vaikų gynimo dieną, ant karinio dalinio rikiuotės aikštės vaikai piešė bataliono simbolį - drakoną, o liepos 14 d. maršrutu Klaipėda - Nemirseta - Klaipėda vyko visuomeninis pėsčiųjų žygis „Dragūnų keliais". Taip pat liepos 19 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje buvo atidaryta paroda „Lietuvos dragūnai XVII - XXI a.".

    

     

 

2013 m. kovo 13-15 d. batalione vyko Taikos meto užduočių (TMU) operacinių pajėgų Sausumos pajėgų elemento trečios pamainos vertinamieji štabo mokymai „Ugninis drakonas“. Tai pirmos tokio pobūdžio pratybos po 8-erių pertraukos metų. Birželio 21 d. batalione baigėsi tris savaites trukę parengtojo rezervo karių mokymai, kuriuose dalyvavo ir savo įgudžius atnaujino 98 rezervo kariai. Tai buvo pirmieji tokio pobūdžio mokymai Lietuvos kariuomenėje. Spalio 18-20 d. bataliono kariai pirmą kartą dalyvavo bendrose pratybose su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės pareigūnais. Liepos 19 d. minint bataliono 21-ųjų metų įkūrimo sukaktį, buvo sugrąžinta ilgametė tradicija - naujų karių, papildžiųsių bataliono gretas, Dragūno priesaikos davimas. 2013 m. gruodžio 19 d. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas patrvirtino  LK SP LDK butigeidžio dragūnų motorizuotojo pėstininkų bataliono tarnybos ženklo aprašymą ir įteikė naują ženklą Batalionui

 

2014 m. sausio 1 d. Bataliono oficialus pavadinimas - Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas. Iš bataliono pavadinimo išbraukti žodžiai „motorizuotasis pėstininkų“. Balandžio 4 d. Kairių poligonui buvo suteiktas Brigados generolo Povilo plechavičiaus vardas. Lapkričio 21 d., minint Lietuvos kariuomenės 96-ųjų metų atkūrimo sukaktį Bataliono kuopoms įteikti nauji velukai (vėliavėlės).

Nuo 2014 m. sausio 1 d. LDK butigeidžio dragūnų bataliono kariai pradėjo budėjimą Taikos metų užduočių Operacinių pajėgų Sausumos pajėgų trečiajame elemente. 2014 m. balandžio 29-30 d. vyko pirmosios bendros pėstininkų ir artileristų pratybos,k urių metu kariai treniravosi atremti galimas grėsmes iš jūro (iš 105 mm haubicų į jūrą buvo paleista 40 sviedinių). Liepos 4 d. vyko bendro pratybos su Lietuvoje dislokuota JAVSausumos pajėgų Europoje 173-osios oro desanto brigados kariais, kurias stebėjo Lietuvos Prezidentė Dalia Gribauskaitė ir kt. svečiai. Gegužės mėnesį Bataliono kariai Smiltynės sveikatingumo take padėjo montuoti naujus sporto įrenginius.

 

2015 m. balandžio 11 d. Klaipėdos jūrų uoste iškrautos Jungtinių Amerikos Valstijų 1-41 lauko artilerijos bataliono savieigės haubicos M109A6 „Paladin“. Haubicos, šarvuoti visureigiai bei kita logistinė technika atgabenta į balandžio 13-24 dienomis vykstančias tarptautines pratybas „Ugninis griausmas 2015“.

Rugpjūčio 24 d.  Dragūnų batalione, po ilgos pertrauko Lietuvoje,  tarnyba pradėjo 495 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Rugsėjo 11 d. Klaipėdos universiteto miestelio aikštėje kario priesaiką Lietuvos Respublikai ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionui davė pirmieji 495 šauktiniai.

Spalio 9 d. į Batalioną vizitui atvyko Švedijos gynybos ministras ir Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. 

 

2016 m. kovo 29 d. minint Lietuvos įstojimo į NATO 12-ąsias metines LDK Butigeidžio dragūnų batalionas išbėgo į miesto gatves. Klaipėdoje miesto gatvėmis pirmą kartą bėgo apie 400 karių. 

Gegužės 21 d. Butigeidžio dragūnų batalionas Klaipėdos miesto centrinėj aikštėje (Agimimo) iškilmingai atsisveikino su pirmaisiais atnaujintos nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos kariais. Rikiuotėje dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras ir kt. Gegužės 27 d. į batalioną iš Ruklos atvyko antroji šauktinių laida. Po ištvermės reikalaujančių išbandymo „Dragūno kelias“ birželio 26 d. NPKT kariams įteiktos beretės.

Liepos 5 d. išlydėta į mokymo misiją Ukrainoje šeštoji Lietuvos karinių instruktorių pamaina,kurios pagrindą sudarė Dragūnų bataliono kariai. Kariai sugrįžo rugsėjo 27 d.

Gruodžio 23 d. iškilmingos ceremonijos metu Klaipėdos universiteto miestelio aikštėj į atsargą išleisti 457 šauktiniai 92-oji laida). Tuo pačių su batalionu atsisveikino bataliono vadas plk. ltn. Viktoras bagdonas. Laikinai bataliono vado funkcijas vykdė štabo viršininkas mjr. Vilmantas Valnatinas. 

 

2017 m. birželio 27 d. batalionui vadovauti pradėjo mjr. Arnoldas Vasiliauskas. Liepos 19 d. Dragūnų batalionas iškilmingai Klaipėdos Teatro aikštėje paminėjo 25-ąsiais įkūrimo metines. Ta proga išleistas Fotoabumas „Lietuvos dragūnai XVII-XXI a.“. Praėjus kelioms savaitėms rugpjūčio 1 d. batalionas priėmė rekordinį šauktinių skaičių - virš 600. Spalio 10 d. 16 Dragūnų bataliono karių išvyko į mokymo misisją Ukrainoje, kur ruošiami Ukrainos kariai vykti į antiteroristines operacijas Rytų Ukrainoje.

 

2018 m. balandžio 27 d. batalionas į atsarga išleido 604 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius. Praėjus savaitei,  gegužės 5 d. batalione prasidėjo trijų savaičių trukmės kartotiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 267 rezervo kariai. Na, o gegužės 16 d. Klaipėdos univeristeto aikštėje įvyko iškilminga Portugalijos rotacinių pajėgų „Marinha“ sutiktuvių ceremonija. Liepos 27 d. pirmą kartą Dragūnų batalionas dalyvavo Jūros šventės eisenoje Klaipėdos gatvėmis. Dragūnų batalionas kartu su Portugalijos Rotacinėmis pajėgomis koja kojon žengė kartu su Klaipėdos miesto gyventojais ir visais Lietuvos svečiais, kurie atvyko stebėti ir dalyvauti kasmetinėje Jūros šventėje. Rugsėjo 24 d. batalione devyniems mėnesiams nuolatinei privalomajai pradinei tarnybai atvyko 460 šauktinių. 

 

 

Vadų skyrimas, pasikeitimas

  • Plk. ltn. Rimantas Baltušis – 1992 m. birželio 19 d.
  • Plk. ltn. Nerijus Rimkevičius – 2000 m. liepos 3 d.
  • Plk. ltn. Petras Milašius – 2003 m. liepos 2 d.
  • Mjr. Zigmantas Jankauskas – 2005 m. gruodžio 4 d.
  • Plk. ltn. Saulius Paliulis – 2009 m. liepos 17 d.
  • Plk. ltn. Algirdas Mackonis - 2011 m. liepos 19 d.
  • Plk. ltn. Giedrius Anglickis - 2013 m. birželio 28 d.
  • Plk. ltn. Viktoras Bagdonas - 2015 m. rupjūčio 3 d.
  • Mjr. Arnoldas Vasiliauskas - 2017 m. birželio 27 d.
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-10-17
Sprendimas: Fresh Media