Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Po 1990 m. kovo 11 d. Šiaulių apskrityje, kaip ir visoje šalyje, pradėjo registruotis pirmieji savanoriai pasiryžę ginti atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Jie nuo 1990 m. pavasario pradėjo saugoti savivaldybės pastatus, energetikos, ryšių objektus, stambesnes įmones, gamyklas, stebėti apskrityje dislokuotus rusų kariuomenės dalinius, padėjo policijai palaikyti viešąją tvarką. 1991 m. sausį okupacinė kariuomenė Vilniuje ir kituose miestuose jėga užėmė svarbiausius šalies objektus. Prasidėjus neramumams, nemažai savanorių būrių iš visos Šiaulių apskrities išvyko į Vilnių ginti Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kur prisiekė Lietuvos Respublikai. Kita dalis liko saugoti vietinius valstybinius objektus. Po oficialaus Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) įkūrimo (1991 m. sausio 17 d.), sausio pabaigoje - kovo pradžioje susikūrė pirmosios savanorių kuopos.


1991 m. birželio 1 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymu įkuriama SKAT Šiaulių rinktinė. Nuo 1991 m. birželio 1 d. Rimantas Jurgaitis pradėjo eiti Šiaulių rinktinės vado pareigas.


1991 m. gruodžio mėn. LR Vyriausybės pavedimu, pradėjus saugoti svarbius valstybinius objektus, kuopose pradedami kurti operatyviniai būriai, kurie ypatingais atvejais nedelsiant galėtų išvykti į saugomus objektus.


Daugėjant užduočių, didėjo ir etatinių darbuotojų skaičius. 1993 m. sausio-vasario mėnesiais Šiaulių apskrityje likviduojamos komendantūros ir rinktinė pradeda vykdyti karo prievolininkų registraciją, šaukimą, atsargos prievolininkų apskaitą, mobilizacines užduotis.


1993 m. kovo 12 d. patvirtinamas "Šiaulių rinktinės" pavadinimas, nauja jos struktūra. Rinktinė apima Šiaulių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Joniškio, Akmenės, Telšių miestus ir rajonus. Rinktinės štabas reorganizuojamas į apskrities teritorinės gynybos štabą, įkuriami rajonų teritoriniai gynybos (RTG) štabai, formuojami batalionai, 1993-02-19 paskiriami jų vadai.


Nuo 1993 m. birželio 1 d. rinktinės vadu paskiriamas kpt. Jonas Zaturskis. 1995 m. vasario mėn. SKAT rinktines formuojant teritoriniu principu, pagal administracinį Lietuvos susiskirstymą, pasikeitė rinktinės pavadinimas. Ji pavadinama "Šiaulių apskrities teritorinės gynybos rinktinė". Keitėsi rinktinės struktūra, sumažėjo teritorija, nes iš Telšių RTG štabo suformuojama "Telšių apskrities teritorinės gynybos rinktinė".


1998 m. vasario 2 d. Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT) pertvarkyta į Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP).


Nuo 1998 m. liepos 1 d. į rinktinės vado pareigas paskiriamas mjr. Romualdas Opulskis.


Siekiant įamžinti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų apygardų vardus, rinktinė pavadinama "Prisikėlimo apygardos 6-ąja rinktine".


Nuo 2002 m. liepos 22 d. rinktinė nebevykdo karo prievolininkų registracijos ir šaukimo, atsargos prievolininkų apskaitos, mobilizacijos užduočių. Šios funkcijos perėjo Karo prievolės administravimo prie KAM Panevėžio karo prievolės centrui. Rinktinės bei jos 5 rajonų teritorinės gynybos štabuose dalis patalpų skiriama šios tarnybos teritoriniams skyriams įsikurti.


1993 m. kovo 1 d. Šiaulių rinktinėje, Radviliškyje įkurtas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Šiaulių mokymo centras (MC). 1999 m. sausio 15 d. jam suteiktas Petro Bartkaus vardas. Mokymo centras dirbo iki 2005 m. sausio mėn.


Lietuvą priėmus į NATO ir keičiantis KASP užduotims, rinktinės batalionai reorganizuoti į kuopas. 2004 m. KASP perimant tarptautines operacijas Balkanų regione 6-osios rinktinės PKT kariai ir kariai savanoriai dalyvavo misijose KFOR-10, KFOR-11, BALTSQN-11, Afganistane PAG-2 sudėtyje, JAV vadovaujamos sąjungininkų koalicijos operacijoje Irake.


Nuo 2004 m. balandžio 14 d. į rinktinės vado pareigas paskiriamas mjr. Sergėjus Venclovaitis.


Tuo metu Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė apėmė Šiaulių, N. Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės rajonus. Rinktinės štabas buvo įsikūręs Šiauliuose (Dvaro g. 76). Kiekviename rajone buvo kuopų kuopavietės. Savanoriai pagal gyvenamąją vietą jungėsi į kuopas. 2005 m. rinktinės sudėtyje buvo 6 kuopos. Rinktinėje tarnavo apie 90 profesinės karo tarnybos karių ir apie 850 karių savanorių. Apie 70 karių savanorių tarnavo apie 5 metus, apie 20 - daugiau nei 10 metų.


Rinktinė vykdė paskirtas užduotis: didinti kokybinį karinių vienetų kovinį pasirengimą, ruošti karius savanorius taikos meto užduočių vykdymui, rengti karius savanorius dalyvavimui tarptautinėse taikos palaikymo misijose, teikti pagalbą visuomenei iškilus ekstremaliai situacijai, įstatymu nustatytais atvejais, įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis, teikti pagalbą policijai, plėsti ryšį su visuomene ir savivaldybėmis, propaguoti savanoriškumo idėjas ir tradicijas visuomenėje.


Šiaulių rinktinė. Pirmieji padalinių vadai. Pirmuoju rinktinės vadu paskirtas j. ltn. Rimantas Jurgaitis. 1991 m. pirmoje pusėje suformuotoms kuopoms Šiaulių mieste vadovavo Antanas Kliunka ir Gintaras Balakas, Šiaulių rajone - Juozas Griguola, Kelmėje - Andrius Ralovecas, Telšiuose - Petras Milkintas, Akmenėje - Stasys Krištopaitis, Radviliškyje (Vilmantas Verpetinskas), Joniškyje (Identas Adomaitis), Pakruojyje (Vytautas Jukna).

 

Reorganizacija. 2006 m. rugsėjo 29 d. KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė buvo reorganizuota. Iškilmingos ceremonijos metu Šiauliuose, Prisikėlimo aikštėje, rinktinės vėliavą tuometinis vadas mjr. Sergejus Venslovaitis perdavė Savanorių pajėgų vadui plk. Antanui Plieskiui.

Šios rinktinės reorganizacija užbaigė KASP reformų etapą, kurio metu buvo reorganizuota dešimt Savanorių pajėgų rinktinių.

Išformuotame 6-osios rinktinės štabe ir jį aptarnaujančiuose padaliniuose tarnavę profesinės karo tarnybos kariai tarnybą pratęsė kituose krašto apsaugos sistemos vienetuose. Rinktinės kuopos ir ten tarnaujantys kariai savanoriai priskirti Vyčio apygardos 5-ajai rinktinei (Panevėžio aps.).

 

Atkūrimas. 2011 m. spalio 3 d. įsteigta "KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė". Rinktinė įsteigta su tikslu racionaliai administruoti pavaldžius vienetus, taupant žmogiškus ir materialinius resursus. Taip pat bus efektyvesnis kovinio rengimo organizavimas. Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadu paskiriamas mjr. Egidijus Budraitis. Iki 2011m. pabaigos formuojamas rinktinės štabas. Nuo 2012m. sausio 01d. Prisikėlimo apygardos 6 rinktinei priskiriamos Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Telšių ir Mažeikių kuopos, pradedama formuoti štabo ir aprūpinimo kuopa.

Tęsdama ir puoselėdama senąsias 2006 m. reorganizuotos KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės tradicijas, 2011 m. įsteigta Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė savo įkūrimo dieną švenčia  birželio 1 d.

 

Pirmieji atsikūrimo metai nebuvo lengvi - nepakankamas logistinis aprūpinimas vertė priimti nelengvus sprendimus, tačiau visos Rinktinei iškeltos užduotys įvykdytos - Taikos meto užduočių operacinių pajėgumų rezervo ruošimas, kovinis rengimas, civilių ir karių bendradarbiavimas. Netikėtas ir džiaugus buvo Rinktinės karių pasirodymas Krašto apsaugos savanorių pajėgų žaidynėse, kur iškovota antra vieta. Per metus, nuo 2012 m. sausio 1 d., kai prie Rinktinės buvo prijungtos 7 pėstininkų kuopos bei Štabo ir aptarnavimo kuopa, į Rinktinę buvo priimti 110 naujų karių savanorių, kurie papildė prijungtas kuopas ir 2012 m. pabaigoje Rinktinėje tarnavo apie 700 karių savanorių.

 

2013 m. gegužės 26 dieną Radviliškio mieste oficialiai atkurta Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 608 pėstininkų kuopa. 2013 m. birželio 29-30 dienomis Pajuosčio kariniame poligone, Panevėžio rajone, vyko XXIII - iosios Krašto apsaugos savanorių sporto žaidynės, kuriuose Prisikėlimo apygardos 6 - oji rinktinė buvo nepralenkiama ir iškovojo pirmąją vietą bendrakomandinėje įskaitoje. 2014 m. tradicinėse karių savanorių sporto žaidynėse Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai savanoriai apgynė sportiškiausios rinktinės vardą ir antrus metus iš eilės tapo savanorių pajėgų sporto žaidynių nugalėtojais.

 

2014 m. spalio 10 dieną Šiaulių mieste, Chaimo Frenkelio vilos vidiniame kieme, vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vado pareigų perdavimo ceremonija.  Po trejų Rinktinės atkūrimo ir jai vadovavimo metų plk. ltn. Egidijus Budraitis Rinktinės kovinę vėliavą perdavė Rinktinės štabo viršininkui majorui Linui Idzeliui, kuris Rinktinei vadovaus kol bus paskirtas naujas Rinktinės vadas.

 

2014 m. spalio 17 -19 dienomis Šiauliuose ir jo prieigose tris dienas vyko, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos „Saulės kirtis 2014/1", kuriose dalyvavo apie 450 karių.


2015 m. birželio 26 dieną Šiaulių mieste Sukilėlių kalnelyje, vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vado pareigų ir vėliavos perdavimo ceremonija. Po vienerių jai vadovavimo metų mjr. Linas Idzelis Rinktinės kovinę vėliavą perdavė mjr. Nerijui Kačkauskui.

 

2015 m. spalio 12-18 dienomis Šiaulių ir Radviliškio miestuose vyko, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos „Saulės kirtis 2015", kuriose dalyvavo ne tik Rinktinės kariai, bet ir Šiaulių, Radviliškio miestų civilinės valdžios konstitucijos, Latvijos savanorių pajėgų „Zemessardze“ atstovai.

 

2016 m. gegužės 28 dieną tęsdami atkurtos Rinktinės tradicija, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinė minėjo 25-ąsias įkūrimo metines. Iškilminga ceremonija vyko Pakruojo mieste. Skambėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo atliekami kūriniai.

 

2016 m. rugpjūčio 3 dieną Šiaulių mieste, Rinktinės teritorijoje (Pakruojo g. 49), vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vėliavos perdavimo ceremonija. Po vienerių jai vadovavimo metų plk. ltn. Nerijus Kačkauskas Rinktinės kovinę vėliavą perdavė mjr. Mantui Juozaičiui.

 

2017 m. birželio 3 d. minint Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės įkūrimo 26 - ąsias metines Naujojoje Akmenėje ofiacialiai atidaryta naujai įsteigta 609 lengvoji pėstininkų kuopa.


2019 m. liepos 10 dieną Šiaulių mieste vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vėliavos perdavimo ceremonija. Po trejų jai vadovavimo metų plk. ltn. Mantas Juozaitis Rinktinės kovinę vėliavą perdavė mjr. Mindaugui Statkui.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-07-12
Sprendimas: Fresh Media