Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

 

  

Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės tikslas -

parengti rinktinės karius ir iš jų suformuotus vienetus Lietuvos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

 

Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės uždaviai:

 

  1. rengti karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms teikimui;
  2. palaikyti kovinę parengtį Rinktinėje;
  3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
  4. teikti pagalbą kitoms valstybėms ir savivaldybių institucijoms;
  5. pagal kompetenciją užtikrinti karo prievolės administravimą;
  6. pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos kariuomenės ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų karinio personalo komplektavimą.

 

Įgyvendindama 1 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 

- prisideda rengiant valstybės karinės gynybos planus;

- užtikrina valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą;

- organizuoja Rinktinės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgos teikimui.

 

Įgyvendindama 2 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 

- rengia Rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;

- nustato Rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;

- organizuoja karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;

- organizuoja Rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;

- bendradarbiauja su KAS institucijomis ir vienetais karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių kovinio rengimo ir kitais klausimais;

- reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos visuomene, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;

- bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

 

Įgyvendindama 3 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 

- rengia Rinktinės karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;

- papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

Įgyvendindama 4 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 

- prisideda rengiant taikos meto užduočių (toliau-TMU) planus;

- paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Rinktinėje;

- organizuoja ir kontroliuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;

- skiria Rinktinės karius ir (arba) iš jų sudarytus karinius vienetus, bei priemones TMU vykdymui.

 

Įgyvendindama 5 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 

- tvarko privalomosios pradinės karo tarnybos prievolininkų karinę įskaitą ir duomenų bazes;

- pagal kariuomenės poreikį numato karo prievolininkų karo meto paskyrimus;

- vykdo šaukimą į privalomąją karo ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

- organizuoja atrinktų asmenų sveikatos patikrinimą, nustato jų tinkamumą karo tarnybai;

- tinkamus karo tarnybai asmenis skiria į karo tarnybą ir siunčia į tarnybos atlikimo vietą;

- tvarko atsargos karo prievolinkų rezervo apskaitą;

- tvarko aktyviojo kariuomenės rezervo bei personalo mobilizacinio rezervo įskaitą ir duomenų bazes;

- vykdo karo prievolinkų šaukimą į karinius mokymus ir pratybas ir mokymus kitomis įstatymų nustatytomis karinio rengimo formomis;

- rengia ir išduoda pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukentėjusių asmenų valstybinei pensijai skirti asmenis, Antrojo pasaulinio karo metais kovojusiems antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ar junginuose, taip pat tapusiems neįgaliems būtinosios karo tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu laikotarpiu nuo 1945m. liepos 22d. iki 1991m. gruodžio 31d. arba vėliau pripažintiems neįgaliaisiais dėl ligų, susijusių su karo tarnyba;

- rengia ir išduoda pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie Lietuvos Respublikos piliečių atliktos SSRS ginkluotosiose pajėgose prievartinės karo tarnybos laikotarpį valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti;

- teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja karo prievolininkų ir šauktinių prašymus, skundus ir siūlymus, susijusius su karo prievole ir šaukimu atlikti karo prievolę.

 

Įgyvendindama 6 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 

- vykdo kandidatų į profesinę karo tarnybą ir tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą;

- organizuoja kandidatų į profesinę karo tarnybą tinkamumo tikrajai karo tarnybai nustatymą;

- pagal komplektavimo planus organizuoja kandidatų priėmimą į profesinę karo tarnybą ir tatnybą aktyviajame rezerve;

- rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas, kuriomis siekiama ugdyti jaunuolių patriotinę savimonę ir sudominti juos karine tarnyba;

- teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja kandidatų į profesinę karo tarnybą prašymus, skundus ir siūlymus, susijusius su priėmimu į profesinę karo tarnybą ir aktyvųjį rezervą.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2012-01-10
Sprendimas: Fresh Media