Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Leidimų išdavimo tvarka

LEIDIMŲ ĮVEŽTI IR IŠVEŽTI PAVIENIUS GINKLUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienkartinių leidimų įvežti į (išvežti iš) Lietuvos Respublikos teritoriją (-os) pavienius ginklus (toliau – Leidimas) išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Leidimų įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvežti iš jos A, B, C kategorijų pavienius ginklus, jų šaudmenis ir priedėlius išdavimo ir kontrolės tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos, užsienio valstybių gynybos institucijų pareigūnams, norintiems įvežti (išvežti) tarnybinėms pareigoms atlikti jiems priklausiančius ginklus, ir kitiems Lietuvos ir užsienio valstybių subjektams, kuriems leista naudoti A kategorijos ginklus.

3. Šio Aprašo sąvokos:

Leidimas įvežti (išvežti) ginklus – dokumentas, leidžiantis įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar vežti tranzitu nurodytus ginklus.

Pavieniai ginklai – ginklai, kurie įvežami, išvežami ar vežami tranzitu Lietuvos Respublikos teritorija, be tikslo juos realizuoti ar kitaip perduoti.

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467).

5. Įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos vienam asmeniui galima ne daugiau kaip tris pavienius ginklus ir ne daugiau kaip 200 šaudmenų kiekvienam vežamam ginklui.

6. Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybių karinių vienetų, vykstančių su ginklais dalyvauti tarptautinėse pratybose, operacijose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, vykimą ir karinį vežimą reglamentuoja kiti teisės aktai.

 

II. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI GAUTI

 

7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos padaliniai, norintys gauti leidimą A, B, C kategorijos ginklui išvežti, įvežti, pateikia Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centrui įsakymo, leidžiančio kariui išvykti su ginklu iš Lietuvos Respublikos, kopiją ir prašymą, kuriame nurodo:

7.1. šalį, į kurią išvežamas arba iš kurios įvežamas ginklas, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklus, išvykimo ir grįžimo datas;

7.2. asmens, vežančio ginklą (atsakingo už ginklą), vardą, pavardę, asmens kodą ir paso arba tarnybinio pažymėjimo numerius;

7.3. vežamo ginklo modelį, kalibrą, numerį ir šaudmenų kiekį.

8. Užsienio valstybių gynybos institucijos, norinčios gauti leidimą įvežti, išvežti B, C kategorijos ginklą, pateikia Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centrui prašymą, kuriame nurodo:

8.1. šalį, iš kurios įvežamas arba į kurią išvežamas ginklas, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklą, atvykimo ir išvykimo datas;

8.2. asmens, vežančio ginklą (atsakingo už ginklą), vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu yra) ir paso arba ID (identifikacinio pažymėjimo) numerius;

8.3. vežamo ginklo modelį, kalibrą, numerį ir šaudmenų kiekį;

8.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įvežimo tikslą.

9. Kiti subjektai, norintys gauti leidimą įvežti, išvežti ar vežti tranzitu A kategorijos pavienius ginklus, pateikia Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centrui prašymą, kuriame nurodo:

9.1. šalį, iš kurios įvežamas arba į kurią išvežamas ginklas, pasienio kontrolės punktą, per kurį planuojama vežti ginklus, atvykimo, išvykimo datas;

9.2. asmens, vežančio ginklą (atsakingo už ginklą), vardą, pavardę, asmens kodą ir paso arba tarnybinio pažymėjimo numerius;

9.3. vežamo ginklo modelį, kalibrą, numerį bei šaudmenų kiekį;

9.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įvežimo, išvežimo tikslą.

 

III. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

10. Leidimus (forma pridedama) įvežti ar išvežti B, C kategorijų pavienius ginklus, Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centras išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, o A kategorijos – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie išduotus Leidimus Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centras informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę muitinę, kuriai priklauso muitinės postas, per kurį ginklai įvežami iš (išvežami į) ne Europos Bendrijos muitų teritorijos (-ją), ir oro uosto aviacinio saugumo tarnybą, jeigu ginklai vežami per oro uostą. Išduoto Leidimo kopija lieka Judėjimo kontrolės centre.

11. Gabenant pavienius ginklus tranzitu, taip pat juos laikinai įvežant ar laikinai išvežant, išduodami du leidimai (leidimas įvežti ginklus ir leidimas išvežti ginklus). Leidimai yra vienkartiniai, galioja iki juose nurodytos datos. Jeigu ginklai bei jų šaudmenys gabenami tranzitu, iš Lietuvos Respublikos jie turi būti išvežti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų įvežimo į ją.

12. Išrašytą Leidimą atsiima už ginklo ir šaudmenų pervežimą atsakingas asmuo arba institucijos, padavusios paraišką, įgaliotas asmuo.

13. Leidimas gali būti neišduodamas, jeigu pateikti ne visi reikalingi dokumentai, ar to reikalauja valstybės saugumo interesai, tarptautiniai ar kiti susitarimai.

14. Atsisakęs išduoti Leidimą, Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centras, nurodydamas atsisakymo priežastis, informuoja apie tai Leidimo prašančią instituciją.

15. Jei būtina, prašymas išduoti Leidimą gali būti pateiktas konfidencialiai.

IV. GINKLŲ VEŽIMO REIKALAVIMAI

 

16. Ginklus, gabenamus oro transportu, privaloma deklaruoti keleivius registruojančioms tarnyboms ir informuoti apie juos oro uosto aviacijos saugumo tarnybą, tikrinančią keleivius ir jų bagažą.

17. Ginklus ir šaudmenis draudžiama gabenti Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone (išskyrus tuos atvejus, kai saugomi oficialūs valstybės ir vyriausybės vadovai ir keleivių salone, be oficialių delegacijos asmenų, nėra kitų keleivių).

18. Asmuo, norintis gabenti ginklus kitų valstybių orlaiviais, jų gabenimo sąlygas turi iš anksto suderinti su oro transporto agentūra.

19. Oro transportu gabenami ginklai turi būti neužtaisyti (šaudmenys nesudėti į ginklus) ir saugomi tokioje vietoje, kuri orlaiviui skrendant neprieinama jokiam asmeniui (išskyrus šių Taisyklių 17 punkte nurodytą atvejį).

20. Ginklai kitomis transporto priemonėmis gabenami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

21. Įvežami, išvežami, vežami tranzitu pavieniai A, B, C kategorijų ginklai ir jų šaudmenys muitinėje tikrinami ir įforminami Europos Bendrijos muitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Pavienių ginklų bei jų šaudmenų įvežimą, išvežimą bei tranzitą kontroliuoja Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centras, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinė.

23. Nepanaudotus Leidimus atsakingi asmenys ne vėliau kaip per 10 dienų nuo leidimų galiojimo pabaigos privalo grąžinti Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės centrui.

 

____________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2004 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1251

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media