Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Lietuvos kariuomenės rezervas

Privalomąją karo tarnybą sudaro ne tik privalomoji pradinė karo tarnyba, bet taip pat ir tarnyba rezerve bei tarnyba mobilizacijos atveju. Pasirengimas ginti valstybę nėra vienkartinis procesas, užbaigiamas atlikus privalomąją pradinę karo tarnybą, bet tęstinis, kai privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgytas pagrindinis karinis pasirengimas yra išlaikomas ir gilinamas tarnybos rezerve metu.


Karo prievolininkai, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą, toliau tarnybą galės tęsti aktyviojo rezervo (kario savanorio tarnyba) arba parengtojo rezervo kariniuose vienetuose.


Į aktyviojo rezervo karinius vienetus bus skiriami tik norą pareiškę karo prievolininkai. Šie asmenys kartu su kariniu vienetu, kuriam yra priskirti, 20-50 dienų per metus dalyvaus kariniuose mokymuose ir pratybose, vykdys kariuomenės užduotis, taip pat galės vykti į tarptautines misijas.


Į parengtojo rezervo karinius vienetus privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę karo prievolininkai bus skiriami privaloma tvarka arba jiems pareiškus norą. Šie asmenys kartu su kariniu vienetu, kuriam jie yra priskirti, treniruosis 20-30 dienų per penkerius metus ir bus šaukiami atlikti užduotis tik ekstremalių situacijų atvejais.


Būtinybę peržiūrėti Karo prievolės įstatymo nuostatas lėmė 2008 m. sprendimas sustabdyti šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą (12 mėn. trukmės) ir 2009 m. rugsėjo 24 d. Konstitucinio Teismo išaiškinimas dėl teisės aktų, susijusių su kariuomenės pertvarka, konstitucingumo. Nutarime konstatuota būtinybė nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad būtų numatytos kitokios nei privalomoji pradinė karo tarnyba veiksmingos karo prievolininkų parengimo ginti valstybę priemonės, užtikrinančios tinkamą piliečių parengimą vykdyti konstitucinę pareigą ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo (taip pat ir mobilizacijos atveju).


REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

• LR Konstitucija
• LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
• LR Karo padėties įstatymas
• LR Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymas
• LR Nepaprastosios padėties įstatymas
• LR Karo prievolės įstatymas
• LR Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas
• LR Valstybės rezervo įstatymas
• LK vado patvirtinta "Neparengtojo kariuomenės personalo rezervo paskelbus mobilizaciją karinių mokymų programa"
• LK vado patvirtintas KASP kovinio rengimo organizavimo vadovas
• KA Ministro patvirtintas LŠS statutas kovinių būrių rengimas
• KA Ministro įsakymas „Dėl KA ministro 2012-2017 m. gairių patvirtinimo"
• LK vado patvirtinta „Lietuvos karinė doktrina"
• LK vado patvirtinta „Lietuvos karinių pajėgų operacinė doktrina"

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Kariuomenės personalo rezervas - karo prievolininkų visuma, išskyrus tikrąją karo tarnybą atliekančius karo prievolininkus.
Aktyvusis kariuomenės rezervas (toliau - aktyvusis rezervas) - atsargos kariai, įrašyti į kariuomenės atsargos personalo aktyviojo rezervo įskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka periodiškai atliekantys karines užduotis bei dalyvaujantys karinėse pratybose ar mokymuose.
Aktyviojo rezervo karys - pagal kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį savanoriškai įsipareigojęs karo prievolininkas, atliekantis nenuolatinę karo tarnybą kariniame vienete.
Neparengtasis kariuomenės personalo rezervas - karo prievolininkai, neįgiję pagrindinio karinio parengtumo.
Parengtasis kariuomenės personalo rezervas - karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą.
Parengtojo rezervo karys - pagrindinį karinį parengtumą įgijęs karo prievolininkas, paskirtas atlikti nenuolatinę karo tarnybą į parengtojo rezervo karinį vienetą.
Atsargos karys - teisės aktų nustatyta tvarka į kariuomenės atsargos personalo (aktyviojo ar individualiojo rezervo) įskaitą įrašytas Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs reikiamą pagrindinį karinį parengimą.
Individualusis rezervas - įrašyti į kariuomenės atsargos personalo individualiojo rezervo įskaitą atsargos kariai, dėl amžiaus ar dėl kitų priežasčių negalintys arba atleisti nuo prievolės tarnauti aktyviajame rezerve, kuriuos galima pašaukti į privalomąją karo tarnybą tik mobilizacijos atveju.
Dimisija - kario išleidimas iš profesinės, savanorių karo tarnybos, kai jis dėl amžiaus ar dėl sveikatos būklės neįrašomas į kariuomenės atsargos personalo įskaitą, arba atsargos kario išbraukimas iš kariuomenės atsargos personalo įskaitos dėl amžiaus ar sveikatos būklės.
Tarnyba rezerve - parengtajam kariuomenės personalo rezervui priskirtų karo prievolininkų privaloma nenuolatinė karo tarnyba parengtojo rezervo kariniuose vienetuose arba savanorių karo tarnyba ar kita karo prievolininkų savanoriškai įsipareigota nenuolatinė karo tarnyba kariniuose vienetuose.
Tarnyba aktyviajame rezerve - teisės aktų nustatyta tvarka savanoriškai įsipareigota arba privaloma nenuolatinė atsargos karių karo tarnyba.
Karo prievolininkų šaukimas (toliau - šaukimas) - procedūra, apimanti karo prievolininkų atranką ir skyrimą į privalomąją karo tarnybą, tarnybos atidėjimą ir atleidimą nuo jos.
Baziniai kariniai mokymai - privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą.
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai - privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.
Į bazinius karinius mokymus (toliau - BKM) iš neparengtojo kariuomenės personalo rezervo šaukiami karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai), o aukštųjų mokyklų absolventai - iki 38 metų (įskaitytinai). Karo prievolininkai, raštu pareiškę norą, į bazinius karinius mokymus šaukiami nuo 18 iki 38 metų (įskaitytinai). Bazinių karinių mokymų trukmė - nuo 70 iki 90 dienų.
Į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (toliau - JKVM) šaukiami raštu pareiškę norą karo prievolininkai, studijuojantys aukštosiose mokyklose ar jas baigę, išskyrus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, kitas NATO ar Europos Sąjungos valstybių narių karo mokymo įstaigas, nuo 18 iki 32 metų (įskaitytinai). Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų trukmė - nuo 160 iki 200 dienų.


 

TARNYBA REZERVE

Tarnyba rezerve atliekama tarnaujant kariniuose vienetuose, krašto apsaugos savanorių pajėgose ar kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose, taip pat parengtojo rezervo kariniuose vienetuose.
Karo prievolininkai atrenkami ir skiriami:
1) tarnybą rezerve atlikti kariniuose vienetuose, krašto apsaugos savanorių pajėgose ar kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose nuo 18 iki 55 metų;
2) tarnybą rezerve atlikti parengtojo rezervo kariniuose vienetuose nuo 19 metų (o pareiškę norą raštu - nuo 18 metų) iki 55 metų, atsargos karininkai, generolai (admirolai), atsargos kariai, turintys gydytojo ar gydytojo padėjėjo specialybę, - iki 60 metų. Į parengtojo rezervo karinius vienetus paskirti karo prievolininkai dalyvauja to vieneto pratybose ar mokymuose nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus ir vykdo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas užduotis. Pratybų ar mokymų trukmę, periodiškumą ir programas nustato Lietuvos kariuomenės vadas.

TARNYBA PASKELBUS MOBILIZACIJĄ

Mobilizaciją skelbia Lietuvos Respublikos Seimas Prezidento siūlymu, kai būtina ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. Seimas gali skelbti visuotinę arba dalinę mobilizaciją. Ji skelbiama remiantis Lietuvos Respublikos Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymu, Karo padėtis įstatymu, Karo prievolės įstatymu, ir kitais mobilizaciją reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pranešimas apie šaukimo pradžią skelbiamas per visuomenės informavimo priemones arba karo prievolininkai informuojami asmeniškai.

Paskelbus mobilizaciją karo prievolininkai, kurie yra įgiję pradinį karinį parengtumą (tarnavę kariuomenėje) ir yra 18-55 metų, nustatytu laiku atvyksta į šaukimo punktus, karinių vienetų dislokacijos ar kitas nurodytas vietas. Ten patikrinus jų sveikatą bus  nustatomas tinkamumas atlikti tarnybą paskelbus mobilizaciją.

Tie karo prievolininkai, kurie nėra įgiję pradinio karinio parengtumo, yra  šaukiami į karinius mokymus.

Nuo karo prievolės atleidžiami:
- asmenys, pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais; neįgalieji; dėl sveikatos būklės pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai; perkeltieji į dimisiją; pagrindinio karinio parengtumo neįgiję asmenys, kai jiems sukanka 55 metai, o baigę aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas, - kai jiems sukanka 60 metų; moterys, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą; valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.

Pavadinimas

Tarnybos trukmė

Paskelbus mobilizaciją

Aktyvus rezervas

18 - 55 m.

Prisistato į savo tarnybos vietą

Parengtas rezervas

19 (18) - 55 (60) m.

Prisistato į savo tarnybos vietą

Individualus rezervas

19 (18) - 55 (60) m.

Jeigu šaukiamas prisistato į paskirtą tarnybos vietą ir (arba) siunčiami į mokomosius karinius vienetus, tam, kad atnaujinti individualius įgūdžius.

Neparengtas rezervas

19 (18) - 55 (60) m.

Siunčiami į mokomosius karinius vienetus įgyti pradinį karinį parengtumą, ir paskiriami į dalinius.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-03-07
Sprendimas: Fresh Media